man gleToroid () - Generalized torus, lathe with circle contour.

NAME

gleToroid - Generalized torus, lathe with circle contour.

SYNTAX

void gleToroid (gleDouble rToroid,
        gleDouble up[3],
        gleDouble startRadius,
        gleDouble drdTheta,
        gleDouble startZ,
        gleDouble dzdTheta,
        gleDouble startXform[2][3],
        gleDouble dXformdTheta[2][3],
        gleDouble startTheta,
        gleDouble sweepTheta);

ARGUMENTS

rToroid
circle contour (torus) radius
startRadius
spiral starts in x-y plane
drdTheta
change in radius per revolution
startZ
starting z value
dzdTheta
change in Z per revolution
startXform
starting contour affine transformation
dXformdTheta
tangent change xform per revolution
startTheta
start angle in x-y plane
sweepTheta
degrees to spiral around

DESCRIPTION

Generalized Torus. Similar to gleLathe, except contour is a circle. Uses gleLathe to draw.

SEE ALSO

gleSpiral, gleHelicoid

AUTHOR

Linas Vepstas (linas@linas.org)